Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας red-cloud.gr (στο εξής αναφερόμενη ως «ιστοσε­λίδα») από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα red-cloud.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία RED CLOUD ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο RED CLOUD Ο.Ε. (ΑΦΜ: 801552605, ΔΟΥ: ΙΒ’ Αθηνών, αρ. ΓΕΜΗ: 159002201000, email: info@red-cloud.gr) με δραστηριότητα την εμπορία αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων, καθώς και εξοπλισμού γυμναστικής, αθλητισμού και κατασκήνωσης. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο δήμο Ζωγράφου Αττικής (Θεοδάμαντος 11, 15771).

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα ονόματα, τα σήματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την ηλεκτρονική σελίδα ή τις υπηρεσίες της RED CLOUD Ο.Ε. ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της RED CLOUD Ο.Ε. ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η αντιγραφή (εξαιρείται το caching) ή οποιαδήποτε μεταβολή τμήματος αυτής ή του συνόλου της, εκτός αν παρέχεται σαφής έγγραφη συγκατάθεση της RED CLOUD Ο.Ε.. Η παρούσα άδεια δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα μεταπώλησης ή εμπορικής χρήσης της ιστοσελίδας, αντιγραφής ή χρήσης περιγραφών προϊόντων, πληροφοριών ή τιμών, δευτερογενούς χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της, δυνατότητα αντιγραφής πληροφοριών λογαριασμών προς το συμφέρον άλλων εμπόρων ή της με οποιαδήποτε εργαλεία εξαγωγής και συλλογής πληροφοριών. Ο επισκέ­πτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμο­ποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπο­ρικό σκοπό. 

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλ­λευση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλη­σης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της RED CLOUD Ο.Ε..

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H RED CLOUD Ο.Ε. δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρό­τητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρο­νικού καταστήματος δυνατότητες πληροφόρησης και συναλλαγών. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3.1 Τα προϊόντα με τα αρχικά AM στο SKU αποτελουν εμπορεύματα εισαγωγής απο εταιρείες που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικο Χώρο (ΕΟΧ) και καλύπτονται από εγγυήσεις και όρους χρήσης των αντίστοιχων εταιρειών. Συνεπώς ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες Ελληνικές αντιπροσωπειες δεν υπάγονται στους δικούς τους όρους χρήσης και εγγυήσεων.

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση της από τρίτους. Ως εκ τούτου ο επισκέ­πτης/χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να μην προβαίνει σε πράξεις ή παρα­λείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα ή που περιορίζουν τη χρήση αυτής και του ηλεκτρονικού καταστήματος από τρίτους.

Ενδεικτικώς, ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας με το παρόν εγγυάται ότι:

 • δεν θα παραβιάζει οποιοδήποτε άρθρο της κείμενης νομοθεσίας, διατάξεως, κανονισμού και καταστατικού,
 • θα απέχει από κάθε ενέργεια που θα παραβιάζει το όνομα, το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό απόρρητο και τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εταιρείας ή των τρίτων,
 • θα απέχει από κάθε δημοσίευση και μετάδοση πληροφοριών συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή προσβλητικών τόσο για την εταιρεία όσο και για τρίτους, από κάθε δημοσίευση περιεχομένου, που είναι παράνομο, απειλητικό, χυδαίο, που δύναται να συνιστά παραβίαση της προστασίας της προσωπικότητας και του απορρήτου τρίτου προσώπου ή που εκφράζει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξου­α­λικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση από τις παραπάνω ενδεικτικά ανα­φε­ρό­με­νες, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη, χωρίς προειδοποίηση, προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε ζημία από αδικοπρακτική συμπεριφορά του.

Καθώς ο χρήστης  φέρει την ευθύνη για κάθε ενέργεια και εργασία που εκτελείται από τον λογαριασμό του, οφείλει να διασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποιεί μέσω του λογαριασμού του την ιστοσελίδα συμμορφώνονται με όλες τις προβλέψεις αυτής της συμφωνίας καθώς και με κάθε εφαρμοστέα διάταξη νόμου του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που σχετίζονται με τη λήψη, αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

5. ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5.1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4512/2018 και την κωδικοποίησή του με την με αρ. 5338/17-1-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 40)).

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Η εταιρεία, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματο­ποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον χρήστη αποτελεί υποβολή πρό­τασης προς σύναψη σύμβασης με την εταιρεία μας. Με την ολοκλήρωση της παραγ­γελίας αποστέλλεται στον χρήστη ηλεκτρονικό μήνυμα, όπου εμφανίζονται τα στοι­χεία της παραγγελίας του (προϊόντα επιλογής, ποσό πληρωμής κ.α.).

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται την παραγγελία σας και την αποδέχεται με την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του προϊόντος και την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος η εταιρεία μας ενημερώνει τον χρήστη την ημέρα της παραγγελίας ή το πρωί της αμέσως επόμενης εργάσιμης για την έλλειψη του προϊόντος.

Στη συνέχεια, η εταιρεία μας αποστέλλει το προϊόν στον χρήστη. Μετά την ολο­κλήρωση της προετοιμασίας των προϊόντων προς αποστολή, ο χρήστης ενημε­ρώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αποστέλλεται και ο αριθμός αποστολής (tracking number) για την παρακολούθηση της παραγγελίας από τον ιστότοπο της εκάστοτε εταιρίας courier.

Η επεξεργασία και προετοιμασία των παραγγελιών γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00-17:00.

5.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Οι αναρτημένες τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα βρίσκονται πάντα σε ευανάγνωστη θέση πλησίον του κάθε προϊόντος. Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. (24%). Η κάθε επιμέρους οικονομική επιβάρυνση παρουσιάζεται με σαφή και ευκρινή τρόπο στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο χρήστης δηλώνει ότι, εάν προχωρήσει στην οριστική υποβολή της παραγγελίας, αποδέχεται και συμφωνεί με το συνολικό κό­στος αγοράς των προϊόντων που έχει επιλέξει. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με την τιμολόγηση των επιθυμητών προϊόντων δεν πρέπει να προχωρήσει σε οριστική υποβολή/ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ως προς την τιμή του προϊόντος η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα τον αγοραστή και ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να ακυ­ρώ­σει την παραγγελία του.

Στο χρήστη παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου. Η σχετική επιλογή εμ­φανίζεται στη σελίδα ολοκλήρωσης της παραγγελίας. 

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές των προϊόντων κατά τη δια­κριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ωστόσο μια μεταβολή δεν θα επηρεάσει τις ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες. Επίσης, χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς μπορεί να θέτει προσφορές σε προϊόντα και να προβαίνει σε εκπτώσεις.

5.3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Είναι δυνατή μόνο η αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων, ως εκ τούτου οι επιλογές πληρωμής είναι οι ακόλουθες:

 1. Μέσω χρέωσης αντικαταβολής κατά την παράδοση από την εκάστοτε συνερ­γαζόμενη εταιρεία διανομής (courier) με χρέωση 2€ έξοδα υπηρεσίας αντι­κα­τα­βολής.
 2. Με τη χρήση  πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, Diners, Discover δια μέσου του συστήματος online πληρωμών που στην εκάστοτε χρονική στιγμή η εταιρεία διαθέτει ενεργό στην ιστοσελίδα της.
 3. Μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.
 4. Κατάθεση σε κάποιον από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της εται­ρείας. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί από τον αγοραστή να από­στεί­λει το ονομαστικό καταθετήριο με email στο info@red-cloud.gr, ώστε να επιβεβαι­ωθεί η πληρωμή και να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση η διαδι­κα­σία αποστολής ξεκινά κατά την ημερομηνία και ώρα που εμφανίστηκε το ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

ΤΡΑΠΕΖΑ: Πειραιώς
IBAN: GR26 0171 4100 0064 1015 1464 993
Αρ. λογαριασμού: 6410151464993
Ονοματεπώνυμο δικαιούχων: RED CLOUD ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ: Alpha Bank
IBAN:  GR430 1401 3001 3000 2002 018 872
Αρ. λογαριασμού: 130002002018872
Ονοματεπώνυμο δικαιούχου: RED CLOUD ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / RED CLOUD O.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ: Εθνική
IBAN: GR37 0110 1230 0000 1230 0642 621
Αρ. λογαριασμού: 12300642621
Ονοματεπώνυμο δικαιούχου: RED CLOUD O.E.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ: EUROBANK
IBAN: GR0802601030000410201497308
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: RED CLOUD O.E
Αρ. λογαριασμού: 00260103410201497308

Για την έκδοση τιμολογίου απαιτούνται να καταχωρηθούν στην αντίστοιχη λειτουργούσα πλατφόρμα ή να αποσταλούν με e-mail στην εταιρεία τα πλήρη στοιχεία του προς ον η έκδοση του ως άνω παραστατικού (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, διεύθυνση τιμολόγηση, τηλεφωνικός αριθμός, επάγγελμα κ.α.).

6. ΕΓΓΡΑΦΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Για την πραγματοποίηση αγορών δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή του χρήστη. Εφόσον όμως το επιθυμεί, ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην ιστοσελίδα www.red-cloud.gr δημιουργώντας λογαριασμό. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλει να αναφέρει αληθή και ακριβή στοιχεία, σύμφωνα με αυτά που ζητούνται ανά περίπτωση. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών στοιχείων και δεδομένων τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών). Για την είσοδο στο λογαριασμό του ο χρήστης απαιτείται να εισάγει στο σχετικό πεδίο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και τον κωδικό που έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή ενός χρήστη όταν τον επισκέπτεται. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή. Αυτό συμβαίνει καθώς επιτρέπουν στον ιστότοπο να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις του χρήστη του (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειάζεται να τις εισαγάγει εκ νέου όταν περιηγείται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης σε έναν ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν προσωπικά τους χρήστες, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Έχουν δηλαδή ως αποκλειστικό σκοπό την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών, τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας και τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών).

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Στην περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
0
0